miércoles, 2 de marzo de 2011

ESTATUTS

*Amb la denominació Associació 4D Art i Cultura es constitueix aquesta entitat que regula las seves activitats d'acord amb el que estableix la llei

Els fins de l'associació son:

-Fomentar i impulsar l'art i la cultura a nivell local, regional, nacional i internacional
-Promoure col.laboracions a nivell local, regional, nacional i internacional  en el ambit  artistic i cultural
-Promoure el dialog intercultural a través d'activitats artistiques i culturals
-Establir mecanismes de cohesió social a traves de l'art i la cultura
-Fomentar i dinamitzar nous artistes i les seves creacions
-Aconseguir recursos i mitjans per treballar projectes culturals i artistics
-Fomentar i promoure la formació d'artistes i gestores culturals


Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les seguents activitats:

-Organitzar residencies artistic culturals
-Assesorament a projectes artistics amb la finalitat de promoure la seva activitat
-Direcció gestió i coordinació de projectes culturals i artistics incloent festivals i   mostres d'art
-Organització d'actes i activitats relacionades amb l'art i la cultura
-Participar en, o, organitzar cursos en gestió cultural i turisme cultural

En queda exclos tot anim de lucre


ESTATUTOS

*Con la denominación Asociación 4D Arte y Cultura se constituye esta entidad que regula las sus actividades de acuerdo con lo establecido en la leyLos fines de la asociación son:


-Fomentar e impulsar el arte y la cultura a nivel local, regional, nacional e internacional
-Promover colaboraciones a nivel  local, regional, nacional e internacional en el ámbito   artístico y cultural
-Promover el dialogo intercultural a través de actividades artísticas y culturales
-Establecer mecanismos de cohesión social a través del arte y la cultura-Fomentar y dinamizar nuevos artistas y sus creaciones
-Conseguir recursos y medios para trabajar proyectos culturales y artísticos
-Fomentar y promover la formación de artistas y gestoras culturales


Para conseguir sus fines, la asociación realiza las siguientes actividades:
-Organizar residencias artístico culturales
-Asesoramiento a proyectos artísticos con el fin de promover su actividad
-Dirección gestión y coordinación de proyectos culturales y artísticos incluyendo festivales y   muestras de arte
-Organización de actos y actividades relacionadas con el arte y la cultura
-Participar en, o, organizar cursos en gestión cultural y turismo cultural

Queda excluido todo ánimo de lucro
*The term 4D Art and Culture Association is established that the entity that regulates its activities in accordance with the provisions of the law


The aims of the association are:

-Encourage and promote art and culture at local, regional, national and international
-To promote partnerships at local, regional, national and international   artistic and cultural fields in
-To promote intercultural dialog through artistic and cultural activities
-Establish mechanisms for social cohesion through arts and culture
-Encourage and energize new artists and their creations
-Get to work resources and cultural and artistic projects
-Encourage and promote the training of artists and cultural managers


To achieve its aims, the association performs the following activities:

-Organizing cultural-Billed
-Advice-on art projects with the aim of promoting their business
-Directorate-management and coordination of projects including cultural and artistic festivals and   art shows
-Organisation of events and activities related to art and culture
-Participate in or organize courses in cultural management and cultural tourism

In all excluded-profit